මේ අම්මා දරුවෝ 5 ක් එක්ක කතරගම ඇවිත් සරණක් ඉල්ලන්නේ ජීවත් වෙන්න වෙන ක්‍රමයක් නැති නිසා....

විස්තර ඕන අය ඉන්නවනම් කියන්න.....

පුළුවන් දෙයක් කරමු....

මේ පුංචි දුවලා නිවුන්නු. 

එයාලට ඉල්ලන්නේ කිරි පැකට්.

ළමයින්ගේ තාත්තා හමුදාවෙන් ඉවත් වූ ආබාධිත සෙබළෙක්.

එයාලා ඉන්නේ අංක 15, දාහරහමාර යාය, උස්ගල, සූරියවැව,තණමල්විල ලිපිනයේ. මේ ඉඩමටත් නඩුවක් තියනවලු.

ජිවත්ගේ වෙන්න ගේ ඉස්සරහා පළතුරු වෙළද සැලක් පවත්වාගෙන යනවා කියලා කියන්නේ. එත්, ළමයින්ට දවසකට රුපියල් 4000ක් විතර වියදම් වෙනවාලු.

පුලුවන්නම් උදව්වක් කරන්න....

පියා - m.d.චන්ද්‍රසේන - ගිණුම් අංක -045/2/001/4/00 -මහජන බැංකුව -ඇඹිලිපිටිය

 
Top