ඔත්පලව වැඩ සිටින සිල්වත් භික්ෂූන් වහන්සේ නමකට බේත්හේත් සඳහා මසකට විශාල මුදලක් වැයවන බව කියයි. 

උන්වහන්සේට උපකාර කිරීමට කැමැතිනම් දුරකථන 032 7911085 හෝ 035 2222693 හෝ 0777 811087 අංකයන්ගෙන් විමසිය හැක.

 
Top