සමාජවාදී නිවහන් පෙදෙසේ කොරළවැල්ල, මොරටුව අංක 07 දරණ නිවසේ පදිංචි (32) යුරේෂ් සිරිමල් දරුණු වකුගඩු රෝගයකින් පෙළෙන බව කියයි. ඔහුට “ඕ පොසිටිව්” වර්ගයේ වකුගඩුවක් බද්ධ කළයුතු බවට වෛද්‍යවරු නිර්දේශ කර ඇති බවද කියයි. 

“ඕ පොසිටිව්” වකුගඩුවක් පරිත්‍යාග කිරීමට කැමති අයෙකු වේ නම් දුරකථන අංක 0779902804 දැනුම් දෙන ලෙස ඉල්ලීමක් කරයි.
 
Top