නො. 70,ඕ කිරන්තිඩිය පාර, කුරුඳුවත්ත ,බේරුවල පදිංචි දේමුණි සෙනරත් (56) වෘත්තියෙන් රියදුරෙකි. වසර 2 ක පටන් පෙනීමේ අපහසුතාවයකින් පෙළෙන බව කියයි. 

එනිසා ඔහුට රැකියාවද කරගෙන යාමේ අපහසුවක් පවතී. වෛද්‍යවරුන් දන්වා ඇත්තේ ඇසේ සුද මතුවී ඇති බව යැයි කියයි. ඇසේ සුද ඉවත් කිරීම සඳහා විශාල මුදලක් වැයවන බවත් එම මුදල සොයා ගැනීමට අපහසු බවත් කියයි. මූල්‍යමය උපකාරයක් කිරීමට කැමති පින්වතුන් වේ නම් ගිණුම් අංකය 8400004740 කොමර්ෂල් බැංකුවට මුදල් බැරකළ හැක. වැඩි විස්තර 0769222235 විමසිය හැක.

 
Top